Najem avtodoma BlueCamp 501

Pogoji

WWW.POTEPAJ.SE

Plačilo

1. Pogodba stopi v veljavo, ko je podpisana in ko najemnik plača 30% akotancije, t.j. vrednosti najema avtodoma na transakcijski račun najemodajalca. Preostali znesek stranka plača najkasneje 10 dni pred nastopom najemnega termina, sicer se šteje rezervacija za odpovedano.

2. Pri vrnitvi avtodoma pred iztekom najemne pogodbe velja cena, ki je bila v pogodbi določena.
V primeru, da se avtodom ne vrne pravočasno, se zaračuna zamudnina 25 EUR za vsako zamujeno uro, v kolikor to ni prej drugače dogovorjeno.

Varščina

1. Ob prevzemu avtodoma mora najemnik pri najemodajalcu deponirati varščino v višini 600 EUR za pokrivanje naslednjih stroškov:

 • 1% odbitne franšize in izgube bonusa pri kasko zavarovanju v primeru nesreče
 • manjše zunanje in notranje poškodbe na avtodomu
 • manjkajoča oprema
 • poškodbe, ki niso vključene v kasko zavarovanje
 • potni stroški za prevoz avtodoma od sedeža podjetja do poooblaščenega servisa
 • 2. Če je avtodom ob vrnitvi nepoškodovan, se varščina v celoti vrne. Vračilo varščine se izvrši v dveh delovnih dneh po dnevu vrnitve avtodoma na transakcijski račun najemnika.

Odpoved najema

1. Najemnik ima pravico do pisne odpovedi najema avtodoma. V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila odpovedi najema avtodoma, katerega znesek je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi.

2. Povračilo odpovedi najema avtodoma je sestavljen iz stroška odpovedi v višini 50 EUR in zneska,
ki je odvisen od dneva odpovedi najema:

 • če je najem odpovedan do 20 dni pred začetkom najemnega obdobja - 30% vrednosti akontacije
 • če je najem odpovedan do 10 dni pred začetkom najemnega obdobja - 50% vrednosti akontacije
 • če je najem odpovedan manj kot 10 dni pred dnevom začetka najemnega obdobja - 100% vrednosti akontacije
 • 3. V primeru, da najemnik ne prevzame avtodoma, se to smatra kot odpoved po začetku trajanja najema avtodoma in si najemodajalec pridržuje pravico do zadržanja celotnega zneska najema avtodoma.

  4. Če najemnik na lastno željo prekine potovanje prej kot je določeno v pogodbi, mu najemodajalec ob vrnitvi ni dolžan povrniti zneska najema za preostanek trajanja najema avtodoma.

  5. Če pri najemniku ali najemodajalcu pride do odpovedi zaradi višje sile (smrt, bolezen, ki se ne da zavarovati, poškodba avtodoma), se odškodnina ne zaračuna.

Prevzem, vrnitev, čiščenje

1. Avtodom se prevzame po 15.00 uri na dan začetka najemnega obdobja.

2. Vrnitev avtodoma se izvede zadnji dan najema do 12.00 ure. Samo v tem primeru se dan prevzema in dan vrnitve štejeta kot en dan najema avtodoma.

3. Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dogovora. Prevzem in predaja avtodoma se vršita na sedežu podjetja ali po dogovoru.

4. Avtodom mora biti pri vrnitvi očiščen, s polnim rezervoarjem goriva, s praznim rezervoarjem pitne vode, z izpraznjenim rezervoarjem odpadne vode in z izpraznjeno WC kaseto.

5. V primeru, da rezervoar za gorivo ni poln, se najemniku zaračuna stroške gori
va po dnevnem ceniku Petrola za poln rezervoar.

6. Če najemnik vrne avtodom neočiščen, je dolžan plačati najemodajalcu:

 • 25 EUR za zunanje čiščenje
 • 25 EUR za notranje čiščenje
 • 40 EUR za čiščenje WC-ja
 • 20 EUR za praznjenje odpadne vode
 • 7. Ob prevzemu se pregleda celoten avtodom (oprema, mehanika, karoserija, motor itd.), preveri se delovanje naprav v avtodomu in sestavi se prevzemni zapisnik. Vse pomanjkljivosti, manjkajoča oprema, poškodbe avtodoma itd. se vpišejo v prevzemni zapisnik. Vse ugotovljene poškodbe se fotografirajo in dokumentirajo. Ob vrnitvi se s primopredajnim zapisnikom ugotovi stanje avtodoma in pregleda delovanje vseh naprav. Najemnik odgovarja za vse pomanjkljivosti in poškodbe, ki niso bile ugotovljene ob prevzemu.

  8. V primeru višje sile, ki je razlog zamude pri vračilu avtodoma, je dolžan najemnik telefonsko obvestiti najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila avtodoma.

Voznik

1. Voznik (oziroma vozniki) avtodoma mora na dan prevzema avtodoma imeti dopolnjenih 21 let in posedovati veljavno vozniško dovoljenje vsaj tri leta.

2. Voznik (oziroma vozniki) se obveže, da pred in med vožnjo ne bo užival alkoholnih pijač oziroma ne bo vozil pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge, ipd.). V nasprotnem primeru zavarovalnica ne bo krila stroškov oziroma ne bo priznala kasko zavarovanja.

Prepovedana uporaba avtodoma

1. Najemnik se obveže, da bo avtodom koristil izključno v turistične namene, nikakor pa ne za zakonsko nedovoljene dejavnosti.

2. Najemniku je prepovedana uporaba avtodoma za:

 • za vožnjo po neutrjeni in makadamski cesti, ki bi nadpovprečno obremenjevala motor, podvozje, kolesa, gume in ostale vitalne dele avtodoma
 • za prevoz več kot dovoljenega in dogovorjenega števila potnikov
 • za vleko drugih vozil ali prikolic
 • udeležbo avtodoma na motorističnih prireditvah ali uporabo avtodoma kot testno vozilo
 • za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih, hitrogorljivih, strupenih ali drugače nevarnih snovi
 • za prevoz orožja, mamil in podobno
 • za nadaljnje sklepanje najemov
 • za vožnjo po vojnih in drugih ogroženih področjih
 • 3. Najemniku in ostalim potnikom je strogo prepovedano kajenje v katerem koli delu avtodoma, vstopanje v čevljih z grobimi podplati, skakanje z ležišč na tla in kakršna koli malomarna ali nevestna uporaba. V primeru kršitve tega člena je najemodajalec upravičen do povračila vseh stroškov, ki nastanejo v zvezi s tem odstavkom.

  4. Najemnik je v primeru kršitve prepovedi kajenja v avtodomu dolžan plačati pranje prevlek v višini 100 EUR.

Potovanje v tujino

1. Z avtodomom je mogoče potovati v vse evropske države razen v tiste, ki so v vojnem stanju ali je zaradi drugih vzrokov potovanje nezaželeno. V takšne države se lahko potuje le v primeru, da je to z najemodajalcem prej dogovorjeno in avtodom ustrezno zavarovan.

2. V primeru potovanj v državo, kjer obstaja večje tveganje kraje, vloma ali druge škode, povzročene na avtodomu, mora najemnik poskrbeti za ustrezno varovanje in zaščito avtodoma.

Popravila, nezgode

1. V primeru okvare avtodoma v času najema poskuša najemnik odpraviti okvaro na najbližjem pooblaščenem servisu po predhodnem dogovoru z najemodajalcem. Če okvara ni nastala po krivdi najemnika, le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun, ki se mora glasiti na lastnika avtodoma. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške.

2. Najemnik se obveže, da bo morebitno škodo na avtodomu pri kakršnikoli nesreči (prometna nesreča, kraja, vlom v avtodom, poškodba na parkirišču itd.) obvezno prijavil policiji (ki je pristojna za tisto državo, v kateri se je nesreča pripetila) in takoj poklical najemodajalca.

3. Najemnik se obveže, da bo takoj po nastanku škode, ki je ni mogoče takoj odpraviti, o njej obvestil najemod
ajalca in mu jo podrobno opisal.

4. Najemnik mora najemodajalcu izročiti ustrezno dokumentacijo in priložiti skico o poškodbah avtodoma. Nezgodni zapisnik mora vsebovati imena in podatke vseh udeležencev nezgode.

5. V primeru prometne nezgode zaradi vinjenosti voznika vse stroške krije najemnik sam.

Zavarovanje

1. Avtodom je obvezno in kasko zavarovan z 1% odbitno franšizo. Avtodom je zavarovan za asitenco v sloveniji in tujini.

Odgovornost najemnika

1. Z avtodomom lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v pogodbi.

2. Najemnik mora upoštevati cestno prometne predpise, sicer lahko v primeru morebitne prometne nesreče nastopijo dodatni zapleti s prometno policijo in kasneje z zavarovalnico.

3. Najemnik odgovarja v vrednosti odbitne franšize v sklopu kasko zavarovanja za morebitno škodo zaradi njegove krivde in v zvezi s tem najemodajalčevih stroškov izgube bonusa.

4. Najemnik odgovarja neomejeno v primeru škode zaradi neupravičenja voznika do vožnje, zaradi preseženega tovora in ostalih primerov nedovoljene uporabe.

5. V primeru, da zavarovalnica iz kakršnihkoli vzrokov zavrne plačilo, je dolžan škodo pokriti najemnik.

6. Za poškodbe, ki ne izhajajo iz prometne nezgode, odgovarja najemnik sam.

7. Najemnik se obveže, da dokumente in ključe avtodo
ma ob zapustitvi le-tega nosi s seboj. V nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije nastalih stroškov v primeru kraje avtodoma, kar pomeni, da vse stroške krije najemnik sam.

8. Najemnik mora z avtodomom ravnati kot skrben in vesten gospodar.

Odgovornost najem0dajalca

1. Najemodajalec skrbi, da je avtodom tehnično brezhiben, brez kakršnekoli okvare, ki bi lahko povzročila nezgodo.

2. Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so bile puščene ali pozabljene v avtodomu.
V primeru višje sile, poškodovanega ali nevoznega avtodoma se dogovori za drug termin najema avtodoma oziroma se vrne vplačani znesek.

3. V nobenem primeru najemodajalec  ne prevzema nobene druge odgovornosti.

 

[Fotografije] [Opis] [Pogoji] [Cenik] [Kontakt]